Deklaracja Dostępności dla strony internetowej Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie

Zespół Szkół Nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Technikum Nr 1 w Piasecznie, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1.

Data publikacji strony internetowej: 1999-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.

Filmy nie posiadają audiodeskrypcji i PJM
Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi i nie zawsze są w pełni zgodne z zasadami dostępności cyfrowej
(grafiki, wykresy, tabele)
Linki prowadzące do innych stron czy dokumentów otwierają się w nowej karcie bez ostrzeżenia.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Jarosławski, dostepnosc@t1piaseczno.edu.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 227567432.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak
zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej
informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie
dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2
miesięcy od daty zgłoszenia.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do
informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także
do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres

1. mazowieckie
2. piaseczyński
3. Piaseczno
4. Piaseczno
5. Szpitalna 10
6. 05-500

Parking

1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
2. Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
3. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
4. Parking jest bezpłatny.
5. Miejsce parkingowe znajduje się bezpośrednio przy wejściu głównym do szkoły, tuż obok rampy wjazdowej
dla wózków inwalidzkich.

Pies asystujący

1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i
zaświadczeniu o szczepieniu.
2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
3. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

1. Do wejścia prowadzą schody.
2. Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 28%.
3. Drzwi wejściowe zewnętrzne dwuskrzydłowe są szerokie i umożliwiają wjazd bezpośrednio do przedsionka. W
przedsionku po lewej stronie znajduje się dzwonek dla interesantów (szkoła jest zabezpieczona elektronicznie
kartami dostępu). Na drzwiach wejściowych umieszczono oznaczenia w języku braille’a oraz piktogramy.
4. Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 300 centymetrów.
5. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
6. Otwierają się na zewnątrz.
7. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
8. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
9. Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
10. Szerokość otworu wejściowego wynosi 150 centymetrów.
11. Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
12. Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

1. Naprzeciwko wejścia głównego znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektorów. Po lewej stronie
obszernego holu znajdują się gabinety kierownika praktycznej nauki zawodu oraz kierownika gospodarczego.
Po prawej stronie od wejścia głównego znajdują się gabinety pedagogów, psychologów, księgowość i kadry.
Szkoła nie zapewnia dostępności na wyższe piętra budynku, gdzie znajduje się pokój nauczycielski. Każdy
interesant może za pośrednictwem sekretariatu poprosić o rozmowę z nauczycielem, który zejdzie na parter
budynku.
2. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

1. Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
2. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
Schody
1. Schody dwubiegowe ze spocznikiem prostokątnym
2. Ciąg schodów składa się z 11 stopni.
3. Stopień ma wysokość 14 centymetrów.
4. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
5. Stopnie są oznaczone kontrastowo

Pomieszczenia

1. Około 40% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Strona utworzona - 2024-02-06
Ostatnio aktualizowana - 2024-02-06
Opublikował -
Dzisiaj jest - 2024-06-13