Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie

Zespół Szkół Nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej zs1piaseczno.pl można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych i udogodnień dla osób słabowidzących.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • Linki prowadzące do innych stron czy dokumentów otwierają się w nowej karcie bez ostrzeżenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Jarosławski.
 • E-mail: sekretariat@zs1piaseczno.pl
 • Telefon: 22 7567432

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie
 • Adres: 05-500 Piaseczno
  ul. Szpitalna 10
 • E-mail: sekretariat@zs1piaseczno.pl
 • Telefon: 22 7567432

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 1 mieści się przy ulicy Szpitalnej 10. Wejście na teren szkoły zapewniają dwie szerokie furtki umieszczone przy ulicy Korczaka i ulicy Szpitalnej. Na terenie szkoły znajduje się parking, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Budynek ma jasną elewację i jest dobrze widoczny z każdej strony. Wejście do budynku znajduje się w jego centralnej części. Pod wejście można podjechać bezpośrednio samochodem oraz dojść bez pokonywania barier architektonicznych. Przy schodach wejściowych znajduje się szeroka, łagodnie nachylona rampa dla wózków inwalidzkich.

Drzwi wejściowe zewnętrzne dwuskrzydłowe są szeroki i umożliwiają wjazd bezpośrednio do przedsionka. W przedsionku po lewej stronie znajduje się dzwonek dla interesantów (szkoła jest zabezpieczona elektronicznie kartami dostępu) Naprzeciwko wejścia głównego znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektorów. Po lewej stronie obszernego holu znajdują się gabinety kierownika praktycznej nauki zawodu oraz psychologa

szkolnego. Po prawej stronie od wejścia głównego znajdują się gabinety pedagogów, księgowość i kadry.

Szkoła nie zapewnia dostępności na wyższe piętra budynku, gdzie znajduje się pokój nauczycielski. Każdy interesant może za pośrednictwem sekretariatu poprosić o rozmowę z nauczycielem, który zejdzie na parter budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Strona utworzona - 2021-02-19
Ostatnio aktualizowana - 2021-03-25
Opublikował -
Dzisiaj jest - 2022-01-22