Jesteś tutaj:Bip -> Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

W skład Zespołu szkół Nr 1 wchodzą szkoły
  • Technikum Nr 1
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
Organem prowadzącym Zespołu Szkół Nr 1  jest Powiat Piaseczyński

www.piaseczno.pl

Nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu Szkół Nr 1 sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty

www.kuratorium.waw.pl

Zespół Szkół Nr 1 funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2198 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego  Dz. U. z 2017 poz. 1451

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego programu nauczania.

Strona utworzona - 2018-04-27
Ostatnio aktualizowana - 2018-11-08
Opublikował -
Dzisiaj jest - 2024-04-14