Jesteś tutaj:Bip -> Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Co to jest RODO?
Jest to powszechnie używany skrót – Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Jaki jest cel RODO?
Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE

Od kiedy obowiązują zmiany?
RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

Co znajduje się w tej zakładce (Ochrona danych osobowych)?
Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

Czy w związku z RODO należy skontaktować się z Administratorem Zespołu Szkół Nr 1?
Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z załączonymi informacjami.

 

Prawa

Przysługujące Państwu uprawnienia
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

–  sprostowanie (poprawienie) danych,

–  usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,

–  ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),

–  dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych)

–  przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). Z  tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w siedzibie Administratora Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o  podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z  tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

  • Prawo sprzeciwu Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu. W  szczególnych sytuacjach mogą Państwo w  dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w  tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją: – ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub  –  podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Zgoda Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o  wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).
  • Skarga Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1

  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu nauczania,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty

Pracownicy Zespołu Szkół Nr 1

  • rekrutacji pracowników
  • prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i wykonywania innych czynności wynikających ze stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo oświatowe i ustawą o systemie oświaty jest obligatoryjne.

Kontakt i informacje Nasze dane kontaktowe: 05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10; tel. fax, mail

Strona utworzona - 2018-05-09
Ostatnio aktualizowana - 2018-05-23
Opublikował -
Dzisiaj jest - 2024-07-19